short_message6.txt
北京翰海教育→夏季课程
夏季课程

                             翰海教育  (夏季班)

年 级

日 期

时 间

科 目

备 注

 新初一

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

新初二

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

19:00-21:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

19:00-21:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

新初三

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

化学

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

 新高一

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

化学

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

化学

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

新高二

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

化学

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

.周六、日   休息

19:00-21:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

新高三

7月18日至7月29日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

化学

每科共25h

周六、日   休息

9:00-11:30

生物

每科共25h

周六、日   休息

(一期)

13:00-15:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

8月1日至8月12日

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

13:00-15:30

语文

每科共25h

周六、日   休息

16:00-18:30

英语

每科共25h

周六、日   休息

19:00-21:30

物理

每科共25h

周六、日   休息

9:00-11:30

数学

每科共25h

周六、日   休息

(二期)

13:00-15:30

物理

周六、日   休息

 各校区电话:

    公主坟校区 18901164999
    西城校区 18901164666
    人大1校区 18311381777
    人大2校区 18910789888
    朝阳校区 18910585888
    丰台校区 18611855888
    东城校区 13301357111
    青岛校区 13376396177

        地址:北京市海淀区复兴路47号天行健商务大厦709